Језик о нама

Претходнa
О речима

Следећa
Ред речи

25

Аутор: Милка Ивић
Издавач: XX век
Година издања: 2006.
Где могу купити ову књигу : www.korisnaknjiga.com

Тек­сто­ви увр­ште­ни у ову књи­гу (има их 13) „ука­зу­ју на по­не­што од оно­га што је­зик уоп­ште, а по­себ­но срп­ски је­зик, раз­от­кри­ва о чо­ве­ку, би­ло о ње­го­вим ми­са­о­ним устро­ја­ва­њи­ма и ње­го­вом по­и­ма­њу све­та, би­ло о ње­го­вом ту­ма­че­њу од­но­са ме­ђу љу­ди­ма и ње­го­вим опи­си­ма и вред­но­ва­њи­ма си­ту­а­ци­ја и до­га­ђа­ја”.

На­уч­на ин­те­ре­со­ва­ња др Мил­ке Ивић по­кри­ва­ју ши­ро­ко под­руч­је исто­ри­је лин­гви­сти­ке, оп­ште лин­гви­сти­ке, лин­гви­стич­ких те­о­ри­ја, син­так­се и се­ман­ти­ке сло­вен­ских је­зи­ка и са­вре­ме­не сер­бо­кро­а­ти­сти­ке. Ве­ћи­на ње­них књи­га об­ја­вље­на је у Би­бли­о­те­ци XX век, ме­ђу њи­ма и у свет­ским раз­ме­ра­ма из­у­зет­но це­ње­ни Прав­ци у лин­гви­сти­ци (9. до­пу­ње­но из­да­ње 2001), пре­ве­де­ни на ви­ше је­зи­ка, као и шест кни­га лин­гви­стич­ких огле­да: Лин­гви­стич­ки огле­ди (1983, 1995), О зе­ле­ном ко­њу (1995), О Ву­ко­вом и ву­ков­ском је­зи­ку (дру­го, про­ши­ре­но узда­ње 1997), Лин­гви­стич­ки огле­ди, три (1999), Ред ре­чи (2004) и О ре­чи­ма (2005).

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи